• Eerste bezoek

 • Eerste bezoek

  Als u de eerste keer bij ons komt dan kan dat op twee manieren.

  • U heeft een geldige verwijzing van uw huisarts of specialist.
  • U maakt gebruikt van directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)

  Indien u besluit rechtstreeks naar de ons te komen, dan voeren wij eerst een zogenaamde “screening” uit. Dit betekent dat wij eerst vaststellen of u bij ons aan het juiste adres bent. Daarna zijn er een aantal mogelijkheden:

  • Wij doen een intake en nemen u in behandeling.
  • Wij sturen u voor een nadere diagnose-stelling naar uw huisarts.
  • Wij verwijzen u naar een collega.

  Wat moet meenemen bij het eerste bezoek:

  • Geldig legitimatie bewijs
  • Geldig verzekeringsbewijs
  • Verwijzing (indien aanwezig)

  LET OP: Een verwijzing is altijd nodig in geval van behandeling aan huis en bij aandoeningen die voorkomen op de chronische lijst.

 • Behandelovereenkomst

  De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners zoals fysiotherapeuten. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt, want als een zorgverlener u behandelt, hebt u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de WGBO staan de rechten en plichten die bij de behandelingsovereenkomst horen. Zie ook Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

 • Bejegening

  Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

  • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
  • Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
  • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
  • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
  • Als er derden (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
  • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
  • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
  • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.