• Privacy

 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Deze nieuwe wet stelt nieuwe regels in m.b.t. de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. De organisatie, die persoonsgegevens verwerkt, zal aan bepaalde verplichtingen moeten voldoen en de persoonsgegevenshouder zal bepaalde rechten hebben m.b.t. hun privacy en gegevens. Naast AVG heeft de gezondheidszorg nog een wet, waar aan voldaan moet worden. Deze heet WGBO (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst). Middels deze privacyverklaring willen wij u informeren over uw rechten en onze plichten m.b.t. de AVG en WGBO.

  In de praktijk betekent dat, dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en deze gegevens alleen gebruikt worden voor hun rechtmatige doeleinden(maken van agenda afspraken, de behandelingen en de het afhandelen van de financiele zaken m.b.t. uw behandeling).

 • Privacyverklaring

  Plichten van Fysiotherapie Instituut Zandvoort

  • Uw gegevens (BSN nummer, voornaam, achternaam, adres, tel nr., e-mailadres, medische  klacht, naam zorgverzekeraar en verwijzer) worden uitsluitend voor specifeke doeleinden verzameld;
   - voor fysiotherapeutische zorgverlening; ;
   - voor doelmatig financiële afhandeling van uw behandelingen bij de zorgverzekeraars
  • Er zal geen verwerking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden, tenzij uw toestemming daarvoor verleent
  • Naast de behandelende fysiotherapeut hebben andere personeelsleden van Fysiotherapie Instituut Zandvoort, wanneer nodig m.b.t. de afhandeling van uw behandeling, toegang tot uw persoonsgegevens. Iedereen die betrokken is bij Fysiotherapie Instituut Zandvoort is verplicht om vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en hebben een geheimhoudingsplicht
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen (zoals werken met inlogcodes op beveiligde pc’s met beveiligde sofware specifiek (Fysioroadmap) bedoeld voor registratie medische- / fysiotherapiebehandelingen
  • De strenge beveiligingseisen worden ook aan partijen gesteld die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (bv zorgverzekeraars en softwareleveranciers) middels verwerkersovereenkomsten
  • Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden, melden wij dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens
  • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.  Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
  • Uw fnanciële gegevens bewaren wij de wettelijke termijn van 7 jaar
 • Uw rechten als patient van Fysiotherapie Instituut Zandvoort

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het  recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzeten / bezwaar aan te tekenen.
  • Het recht op dataportabiliteit, d.w.z. overdraagbaarheid van persoonsgegevens ; het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft
  • Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
 • Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
  Fysiotherapie Instituut Zandvoort heeft de verplichting om met zorg en vertrouwen met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw
  gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of diigitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts/verwijzer). 

  Klachten
  Indien er een klacht mocht zijn, kunt u daarvoor terecht bij onze Functionaris van Gegevensbescherming dhr. Yong Yang Yeh of de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Behandelovereenkomst

  De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners zoals fysiotherapeuten. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt, want als een zorgverlener u behandelt, hebt u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de WGBO staan de rechten en plichten die bij de behandelingsovereenkomst horen.